Events/Renginiai

December  2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 3 D., 10 val. ryto – APREIŠKIMO PARAPIJOS ADVENTO MUGĖ

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 3 D., 10 v.r., NIUJORKO APREI KIMO PARAPIJA maloniai kviečia Jus atvykti su savo šeimomis, artimaisiais bei visais draugais į mūsų tradicinę ADVENTO MUGĘ. Po 10 val. ryto lietuviškų šv. Mišių, bus puiki proga įsigyti įdomių Kalėdinių dovanų, nusipirkti Kalėdinių plotkelių, lietuviškų skanėstų, papietauti ir pabendrauti. ATEIKITE IR ATSIVESKITE SAVO DRAUGUS IR [... Continue reading: SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 3 D., 10 val. ryto – APREIŠKIMO PARAPIJOS ADVENTO MUGĖ]

SUNDAY, DECEMBER 3rd, 10 AM – ANNUNCIATION PARISH ADVENT CRAFT FAIR

On SUNDAY, DECEMBER 3rd, NEW YORK’S ANNUNCIATION PARISH cordially invites you, your family and friends to join us at our traditional ADVENT CRAFT FAIR. Following our 10AM Lithuanian Mass, you’ll have the opportunity to shop for interesting Christmas gifts, Christmas communion wafers, Lithuanian food products and you can enjoy desserts and refreshments in a [... Continue reading: SUNDAY, DECEMBER 3rd, 10 AM – ANNUNCIATION PARISH ADVENT CRAFT FAIR]

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 26 D., 10 val. ryto – APREIŠKIMO PARAPIJOS PADĖKOS DIENOS PIETŪS

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 26 D., 10 v.r., NIUJORKO APREI KIMO PARAPIJA maloniai kviečia Jus atvykti su savo šeimomis, artimaisiais bei visais draugais į tradicines mūsų bendruomenės Padėkos dienos vaišes. Po 10 val. ryto lietuviškų šv. Mišių bus pasiūlyti šilti pietūs (auka: $10 suaugusiems, $2 vaikams) ir gėrimai. Galėsite gardžiai pasivaišinti, linksmai pabendrauti! ATEIKITE IR ATSIVESKITE [... Continue reading: SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 26 D., 10 val. ryto – APREIŠKIMO PARAPIJOS PADĖKOS DIENOS PIETŪS]

SUNDAY, NOVEMBER 26, 10AM – ANNUNCIATION PARISH THANKSGIVING LUNCHEON

On SUNDAY, NOVEMBER 26, New York’s Annunciation parish cordially invites you and your family and friends to join us at our traditional Thanksgiving luncheon. Following our 10AM Lithuanian Mass, we will be serving a delicious hot meal (donation: $10 adults, $2 children) and refreshments. You’ll be treated to a holiday meal enjoyed in a [... Continue reading: SUNDAY, NOVEMBER 26, 10AM – ANNUNCIATION PARISH THANKSGIVING LUNCHEON]

Vėlinės – Juditos Leitaitės koncertas – Apreiškimo parapijoje Brukline

Sekmadienį, 2017 lapkričio 5d., 10 val. ryto

Bruklyno Apreiškimo bažnyčioje, 10:00 val. ryto šv. Mišių metu vyks Vėlinių paminėjimas. Prisiminsime pereitų metų mirusius mūsų parapijos narius, parapijiečių gimines ir artimuosius, uždegdami žvakutes už kiekvieną. Po šv. Mišių parapijos apatinėje salėje bus paruošti užkandžiai ir kava. Mes kviečiame ateiti į salę po [... Continue reading: Vėlinės – Juditos Leitaitės koncertas – Apreiškimo parapijoje Brukline]

Niujorko lietuvių mėgėjų teatro “Pokštininkai” spektaklis: “Vakaronė piniginėje”

Sekmadienį, 2017m. spalio 29d., 10 val. ryto

Bruklyno Apreiškimo parapijos salėje, tuoj po 10:00 val. ryto lietuviškų šv. Mišių, Niujorko lietuvių mėgėjų teatras “Pokštininkai” pristato Vidos Bladykaitės liaudišką komediją, nuotaikingą spektaklį, “Vakaronė piniginėje”, su šokiais ir dainomis. Kviečiame visus, mažus ir didelius, prisijungti ir kartu padainuoti, pašokti ir pasilinksminti! ATEIKITE VISI [... Continue reading: Niujorko lietuvių mėgėjų teatro “Pokštininkai” spektaklis: “Vakaronė piniginėje”]

TAIZE – Skaitiniai, Giesmės, Meditacija – Apreiškimo parapijoje Brukline

eštadienį, 2017 spalio 28d., 12:30 val. popiet

Niujorko Ateitininkai, Maironio mokykla ir Apreiškimo parapija kviečia Niujorko bendruomenę prisijungti prie, jau ketvirtus metus rengiamo, BENDRO TAIZE SUĖJIMO IR MEDITACIJOS. is vyks Apreiškimo parapijos bažnyčioje E TADIENĮ, 2017 m. SPALIO 28 d., 12:30 val. po piet. Per dešimtmečius srautai žmonių [... Continue reading: TAIZE – Skaitiniai, Giesmės, Meditacija – Apreiškimo parapijoje Brukline]

SESELĖ IGNĖ MARIJOŠIŪTĖ ATVYKSTA Į NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJĄ SUPAŽINDINTI SU FATIMOS APREIŠKIMAIS

Sekmadienį, 2017 m.spalio 8d., 10 v.r.:

2017m. gegužės 13d. suėjo 100 metų nuo Mergelės Marijos pirmo pasirodymo vaikučiams Fatimoje. Jos pasirodymai tęsėsi šešis mėnesius, kurių metu Marija vaikučiams pasakė daug pageidavimų ir paslapčių, kurių dalis dar nėra pasauliui atvertos. Marija prašė žmonių melstis už pasaulį ir kalbėti jos rožinį. io įvyko paminėjimas [... Continue reading: SESELĖ IGNĖ MARIJOŠIŪTĖ ATVYKSTA Į NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJĄ SUPAŽINDINTI SU FATIMOS APREIŠKIMAIS]

Lietuvių Atletų Klubo ir Apreiškimo parapijos tradicinis metinis piknikas vyks 2017 m. rugsėjo 16 ir 17 dienomis

Lietuvių Atletų Klubo ir Apreiškimo parapijos tradicinis metinis piknikas vyks šeštadienį, rugsėjo 16 d. (1 val.p.p) ir sekmadienį, rugsėjo 17 d. (11 v.r.)! Kaip ir visada bus skanaus maisto, skambės dainos, šokiai, sups puiki nuotaika, veiks turtingos loterijos ir daug daugiau. Savo muzika mus linksmins DJ RIMANTAS SAMIS. Mes pakvietėme NY TRYPTINIO IR NY [... Continue reading: Lietuvių Atletų Klubo ir Apreiškimo parapijos tradicinis metinis piknikas vyks 2017 m. rugsėjo 16 ir 17 dienomis]

The Lithuanian Athletic Club and Annunciation parish traditional annual picnic 2017 on September 16th and 17th

The Lithuanian Athletic Club and Annunciation parish traditional annual picnic will take place on Saturday, September 16 (1 PM) and Sunday, September 17 (11 AM)! As always, there will be delicious Lithuanian food, refreshments, a fun and welcoming atmosphere, lotteries, music, dancing, and much more. DJ RIMANTAS SAMIS will entertain us with his music. [... Continue reading: The Lithuanian Athletic Club and Annunciation parish traditional annual picnic 2017 on September 16th and 17th]