Events/Renginiai

October  2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

SESELĖ IGNĖ MARIJOŠIŪTĖ ATVYKSTA Į NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJĄ SUPAŽINDINTI SU FATIMOS APREIŠKIMAIS

Sekmadienį, 2017 m.spalio 8d., 10 v.r.:

2017m. gegužės 13d. suėjo 100 metų nuo Mergelės Marijos pirmo pasirodymo vaikučiams Fatimoje. Jos pasirodymai tęsėsi šešis mėnesius, kurių metu Marija vaikučiams pasakė daug pageidavimų ir paslapčių, kurių dalis dar nėra pasauliui atvertos. Marija prašė žmonių melstis už pasaulį ir kalbėti jos rožinį. io įvyko paminėjimas [... Continue reading: SESELĖ IGNĖ MARIJOŠIŪTĖ ATVYKSTA Į NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJĄ SUPAŽINDINTI SU FATIMOS APREIŠKIMAIS]

Lietuvių Atletų Klubo ir Apreiškimo parapijos tradicinis metinis piknikas vyks 2017 m. rugsėjo 16 ir 17 dienomis

Lietuvių Atletų Klubo ir Apreiškimo parapijos tradicinis metinis piknikas vyks šeštadienį, rugsėjo 16 d. (1 val.p.p) ir sekmadienį, rugsėjo 17 d. (11 v.r.)! Kaip ir visada bus skanaus maisto, skambės dainos, šokiai, sups puiki nuotaika, veiks turtingos loterijos ir daug daugiau. Savo muzika mus linksmins DJ RIMANTAS SAMIS. Mes pakvietėme NY TRYPTINIO IR NY [... Continue reading: Lietuvių Atletų Klubo ir Apreiškimo parapijos tradicinis metinis piknikas vyks 2017 m. rugsėjo 16 ir 17 dienomis]

The Lithuanian Athletic Club and Annunciation parish traditional annual picnic 2017 on September 16th and 17th

The Lithuanian Athletic Club and Annunciation parish traditional annual picnic will take place on Saturday, September 16 (1 PM) and Sunday, September 17 (11 AM)! As always, there will be delicious Lithuanian food, refreshments, a fun and welcoming atmosphere, lotteries, music, dancing, and much more. DJ RIMANTAS SAMIS will entertain us with his music. [... Continue reading: The Lithuanian Athletic Club and Annunciation parish traditional annual picnic 2017 on September 16th and 17th]

ŠV. VELYKOS – IŠKILMINGOS KRISTAUS PRISIKĖLIMO MIŠIOS NY APREIŠKIMO PARAPIJOJE

BALANDŽIO 16 DIENĄ, 7:00 VAL. RYTO: v. Velykų rytą, Niujorko Apreiškimo parapija maloniai kviečia Jus atvykti su savo šeima, artimaisiais bei visais draugais į Velykines Prisikėlimo Mišias. Po v. Mišių, parapija maloniai kviečia visus užeiti į tradicinius Velykinius pusryčius parapijos salėje. Čia galėsite pasidalinti Velykiniais sveikinimais, sumušti margučius, užkąsti ir pasidžiaugti [... Continue reading: ŠV. VELYKOS – IŠKILMINGOS KRISTAUS PRISIKĖLIMO MIŠIOS NY APREIŠKIMO PARAPIJOJE]

Easter Sunday – Mass of the Resurrection of the Lord at the Annunciation Church

April 16, 7AM: On the morning of Holy Easter, April 16th, at 7:00 AM, the New York parish of Annunciation Church cordially invites you to attend the Mass of the Resurrection of the Lord together with your family, those close to you, and with all of your friends. After the Holy Mass, the parish [... Continue reading: Easter Sunday – Mass of the Resurrection of the Lord at the Annunciation Church]

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS APREIŠKIMO PARAPIJOJE SU KUN. DR. PETRU SMILGIU

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS 2017M. BALANDŽIO 1 D. (1:30 v.p.p.) IR BALANDŽIO 2 D. (10 v.r.)

Gavėnios rekolekcijos Apreiškimo parapijoje, kurias pravesti iš Lietuvos atvyksta Telšių vyskupijos Tirkšlių klebonas kun. Dr. Petras Smilgys, vyks Apreiškimo baznyčioje balandžio 1 & 2 d.d.

Kun. Smilgys nuo 1988 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. 1990 m. įstojo į [... Continue reading: GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS APREIŠKIMO PARAPIJOJE SU KUN. DR. PETRU SMILGIU]

A LENTEN RETREAT, CONDUCTED BY FATHER PETRAS SMILGYS, PH.D. FROM LITHUANIA

A LENTEN RETREAT WILL BE HELD AT ANNUNCIATION CHURCH ON APRIL, 1-2, 2017.

ON SATURDAY, APRIL 1, AT 1:30 PM, the retreat will begin with a homily and Benediction followed by confessions.

ON SUNDAY, APRIL 2, confessions will be heard beginning at 9:00 AM, followed at 10:00 AM by Mass concelebrated by Father Smilgys [... Continue reading: A LENTEN RETREAT, CONDUCTED BY FATHER PETRAS SMILGYS, PH.D. FROM LITHUANIA]

Kviečiame visus į metinę Skautų Kaziuko Mugę ir susitikimą su prof. Vytautu Landsbergiu!

2017 metų kovo 5 dieną šv. Mišios 10 val. ryte NY Apreiškimo bažnyčioje. Mums didelė garbė priimti Pirmąjį atkurtos Lietuvos vadovą, profesorių Vytauta Landsbergį!

Prof. Landsbergis tars sveikinimo žodį po šventų mišių Apreiškimo parapijoje, bei pakalbės apie šiandieninę Lietuvos situaciją ir pristatys savo paskutiniąja knygą, parašytą kartu su Ryčiu Zemkausku “BUS GERIAU”.

NY [... Continue reading: Kviečiame visus į metinę Skautų Kaziuko Mugę ir susitikimą su prof. Vytautu Landsbergiu!]

The Lithuanian Scouts’ Saint Casimir’s Feast and a Meeting with Professor Vytautas Landsbergis!

We invite everyone to the annual Saint Casimir’s Feast on March 5, 2017 at 10:00 AM!!!!

We are deeply honored to welcome the first leader of Independent Lithuania, Professor Vytautas Landsbergis. Professor Landsbergis will open the ceremony after Holy Mass and will speak about the current-day situation in Lithuania. During the fair, he will [... Continue reading: The Lithuanian Scouts’ Saint Casimir’s Feast and a Meeting with Professor Vytautas Landsbergis!]

Kviečiame į Bernelių šv. Mišias Apreiškimo parapijoje

Bernelių šv. Mišios Apreiškimo parapijoje bus laikomos Kūčių vakarą, šeštadienį, gruodžio 24 d. 22:00 val. Kartu su kunigu Vytautu Volertu Mišias aukos ir pamokslą skaitys svečias iš Lietuvos – brolis Astijus Kungys. Brolis Astijus Kungys taip pat klausys išpažinčių prieš Bernelių šv. Mišias – nuo 21:30 val.

Choras giedos kalėdines giesmes nuo 21:30 val. [... Continue reading: Kviečiame į Bernelių šv. Mišias Apreiškimo parapijoje]